Login

Register

User Registration

Login

Montážny postup

Montážny postup :

1. Manipulácia s prvkami je veľmi dôležitá.
Industry Wall - okrasný betónový plot
Stenové dielce sa prenášajú v polohe v akej budú osadené v plote , nie na plocho. Stĺpiky môžu prenášať 2 ľudia tiež na ležato. Pri prácach je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať potrebné ochranné pomôcky.

Cut Stone Wall - okrasný betónový plot2. Zameranie terénu.

So zamerania vyplynie dĺžka plota , terénne výškové zmeny , počet kusov stĺpikov a stenových dielcov. Výsledkom zamerania má byť škica s dostatočne presnými rozmermi. Aj tu platí 2 x meraj a raz rež , v našom prípade kop diery pre základy a nakupuj materiál3. Pre dostatočnú trvácnosť plota je dôležité

Stone Wall - okrasný betónový plot Industry Wall - okrasný betónový plot

aby bol plot osadený v nezámrznej hĺbke. V prípade nedodržania nezámrznej hĺbky hrozí podmrznutie základov stĺpikov, ich naklonenie a nakoniec aj zrútenie. Na Slovensku sú tri zóny pre určenie nezámrznej hĺbky. Južné Slovensko 80 cm, 100 cm a severné Slovensko 120 cm. V niektorých literatúrach sa dá získať aj presnejší údaj pre jednotlivé časti. Samozrejme údaj je rôzny aj pre rôznu nadmorskú výšku v lokalite, čo je nutné zohľadniť. Veľkosť základu ďalej závisí od podložia – geológie, prípadne svahových pomerov, hĺbky podzemnej vody a zaťaženia vetrom – pretože máme dve rôzne oblasti a samozrejme od výšky plota. Najväčší základ je potom potrebný pre hliny a íly , stredný pre piesky a štrky a najmenší pre skalnaté podložie. 4. Vytýčenie trasy plota sa dá vykonať s lankom. Lanko má lícovať hranu stĺpikov. V prípade zalomeného pôdorysného tvaru je potrebné rešpektovať tento tvar.


5. Stĺpiky sa osádzajú na osovú vzdialenosť 2035 mm v tolerancii +5 mm / -0 mm (na obrázku dĺžka „c“). V prípade osadenia v menšej vzdialenosti je nutné osekať kraj dosky. V žiadnom prípade sa neupravuje drážka stĺpika. Diera sa hĺbi podľa nezámrznej hĺbky prípadne doporučenia od projektanta , ktorý určil veľkosť základu. Stĺpik je do základu osadený 700 mm (na obrázku dĺžka „e“). Osadenie sa začína z rohu plota rožným stĺpikom.
Industry Wall - okrasný betónový plot

Najskôr sa spraví spodná časť základu na ktorú sa položí stĺpik a potom sa zbytok obetónuje. Je vhodné poprepichovať betón aby v ňom neostali bubliny a betón dobre zatiekol. Potom sa stĺpik dá do zvislej polohy. Zvislosť stĺpikov je nutné urobiť s vodováhou pre oba smery stĺpika - vyhneme sa neskorším problémom pri nasúvaní dosiek. Poloha sa zafixuje drevenými vzperami. Pre presné určenie polohy ďalšieho stĺpika je vhodné mať pripravenú latu o dĺžke stenového dielca (2000 alebo 2500 mm podľa typu). Postupuje sa potom rovnako pre všetky stĺpiky. Je možné použiť rovno aj betónovú platňu, ktorá je namazaná cementovým lepidlom (maltou). Neodporúča sa dávať viac ako jednu do jedného poľa.

Industry Wall - okrasný betónový plot Stone Wall - okrasný betónový plot


6. Po technologickej prestávke potrebnej na vytvrdnutie základov pre stĺpiky nasleduje nasúvanie dosiek. Dosky sa namažú cementovým lepidlom a nasúvajú rovnomerne zvrchu. Použitie lepidla zvyšuje únosnosť a trvácnosť plota. V prípade dlhých a veľmi dlhých plotov nie je vhodné lepiť všetky dosky z dôvodu tepelnej rozťažnosti. Odporúčaná dĺžka plota na nenalepenie jednej zvislej špáry je 20 m.
Industry Wall - okrasný betónový plot
7. Nakoniec sa môže plot natrieť vhodným náterom prípadne skrášliť maľbou.

Industry Wall - okrasný betónový plot Stone Wall - okrasný betónový plot

Betónove ploty - Statika

Vyhlásenie o parametroch

Ekodiel 2014